Prokrastinering

"Hårt arbete lönar sig ofta senare, men lathet lönar sig alltid direkt."
/okänd


Bakgrund

Jag började använda det svenska ordet "prokrastinering" i maj 2007 (för ett grupparbete på psykologprogrammet). Då fanns ordet inte med i SAOL, och google-sökning gav inga träffar på det, bara på dess engelskspråkiga förebild "procrastination". Nu 2010 är det svenska ordet betydligt mer etablerat


Etymologi och språk

Ordet kommer ur det latinska procrastinatus, som grovt kan översättas "till morgondagen".

Det svenska substantivet blir förslagsvis "prokrastinerare". (Engelska: procrastinator)


Möjliga definitioner av prokrastinering

Ett uppskjutande eller undvikande av en handling eller uppgift som kräver ett avslut genom att man fokuserar på en annan handling eller uppgift.

Att utan anledning skjuta upp uppgifter så mycket så att subjektivt obehag uppstår.


Ytterligare beskrivning

Prokrastinering är ett betydande problem för många, särskilt vid enskilda skrivarbeten i högre studier. Men också i arbetslivet, om man själv måste styra hur man kommer igång med uppgifter som tar emot.

Prokrastinering används för att reducera ångest på kort sikt.


Några möjliga orsaker (eller förklaringar)

Psykologiska förklaringar:
* Övergripande brister i ”self-efficacy”/självreglering
* Låg grad av målmedvetenhet
* Dålig planeringsförmåga
* Tendens att undvika
* Dåliga copingstragier
Situationella förklaringar:
* Tråkiga uppgifter
* Uppgifter som inte är tillräckigt utmanande
* För svåra uppgifter
* Uppgifter som skall bedömas
* Oklara uppgifter


Negativa konsekvenser

* Ångest
* Skam
* Försenade eller avbrutna studier
* Lågt självförtroende
* Depression


Hantering

* Feedback från andra under arbetsprocessen
* Hjälp med planering / organisera tiden
* Hjälp att skilja viktiga från mindre viktiga uppgifter
* Öka self-efficacy / självreglering
* Göra uppgifterna mer intressanta
* Olika mentala strategier
* Bättre insikter i ens individuella mekanismer för självreglering kan ge ingångar till förbättring.


Länkar på svenska

Svenska Wikipedia på svenska har nu en artikel om prokrastinering

Prokrastinering och Getting things done (GTD) - psykologstudent.se

Emelie slåss mot sitt uppskjutarbeteende - Svenska Dagbladet, 080901


Vetenskapliga artiklar i urval

Ferrari (2001). Procrastination as Self-regulation Failure of Performance: Effects of Cognitive Load, Self-awareness, and Time Limits on 'Working Best Under Pressure'.

Fritzsche, Rapp Young, & Hickson (2003). Individual differences in academic procrastination tendency and writing success.

Hsin Chun Chu & Nam Choi (2005). Rethinking Procrastination: Positive Effects of "Active" Procrastination Behavior on Attitudes and Performance.

Van Eerde (2000). Procrastination: Self-regulation in Initiating Aversive Goals.

Wolters (2003). Understanding Procrastination From a Self-Regulated Learning Perspective.


Uppdaterad: 2010-04-19